“ අද අපගේ කැපවීම හෙට ඔබගේ සමෘද්ධියටයි ” තේමා කරගත්  ශීග්‍රයෙන් වර්ධනය වන සොරණාතොට  ජනතාවගේ පොදු පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම , සොරණාතොට බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගාසිටුවීම මගේ ප්‍රධාන අරමුණයි.